Welkom op de site van J.W. Verweij

bouwenMijn naam is J.w. Verweij en op dit persoonlijke blog zal ik alle ontwikkelingen van de bouw bijhouden. De projecten die mij in het verleden het meeste hebben aangesproken zijn de snelweg verzetting a7 in sneek en de wegomlegging BBkan. Zelf ben ik dagelijks werk in de bouw als stucadoor, metselaar en schilderaar. Hoewel deze grootse projecten een ver van mijn bedshow, ben ik toch gefascineerd door ze. Op dit blog leest u daar meer over!

Posted on By
No comments yet Categories:
Geschiedenis A7 Sneek

Aanpassing A7: de moeite meer dan waard
Elke Sneker weet het: over de aanpassing van de A7 wordt al vele jaren gepraat. Er zijn plannen gemaakt. Bediscussieerd. En volgens menigeen op de lange baan geschoven. Vandaar de logische vraag: gaat er nog wat gebeuren? Want voor Snekers, omwonenden en voor het verkeer van Afsluitdijk naar Heerenveen (of andersom) betekent de A7 bij Sneek: Veel Verkeersongelukken, Veel Stoplichten, Veel Oponthoud en dus Veel Ergernis. Dit probleem ziet iedereen graag opgelost. Inclusief het Rijk, de Provincie Fryslân en de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel. En juist daarom doen al deze partijen veel moeite de aanpassing nu te realiseren.

Aanvankelijk Rijkswaterstaat
De A7 is een Rijksweg. Het was dan ook Rijkswaterstaat dat met onderzoek begon en plannen maakte. Doel: betere doorstroming op de zuidelijke rondweg. In 1998 presenteerde Rijkswaterstaat haar plannen. Kortgezegd kwamen deze hierop neer: er moest een rondweg komen met ongelijkvloerse kruispunten, met een nieuwe brug over de Geeuw en het spoor en met een omlegging om het bedrijventerrein De Hemmen. Het beschikbare budget: 69 miljoen euro pp 2002. En alhoewel de plannen op een aantal punten goed waren, konden Provincie Fryslân en gemeente Sneek zich er niet echt in vinden. Zeker niet nadat het Rijk om financiële redenen het plan versoberde. Opkomend voor de belangen van de regio bleven Fryslân en Sneek vasthouden aan het idee dat er geen brug, maar een aquaduct op de kruising Geeuw-A7 moest komen.

Alle begrip, maar…
Zo’n verschil van inzicht leidt tot vertraging. Dat begrijpt iedereen. Maar de Provincie Fryslân begrijpt ook dat je haar bewoners niet te lang met plannen mag opzadelen. “Plannen binnen moai, mar bart d’r noch wat?” was én is een terechte gedachte. Daarom hebben de Provincie Fryslân en de gemeente Sneek aan het Rijk voorgesteld om zèlf met een oplossing te komen. Een oplossing met aquaduct en op basis van hetzelfde prijskaartje. En hierin heeft de Minister van V&W toegestemd.

A7 en de Provinsje Fryslân

Aanvullend budget
Voor Provincie Fryslân en gemeente Sneek zijn de wensen van de betrokkenen in Sneek en omgeving doorslaggevend. Daarom is de provincie bereid extra geld vrij te maken voor het aquaduct. Het totale budget bedraagt nu ca. 80,7 miljoen euro. Dat is veel geld. En daarvoor moet veel gebeuren. Maar zoals iedereen ook kan begrijpen: niet alle wensen kunnen gehonoreerd worden.

Aanvoerdersrol Provincie Fryslân
Onder aanvoering van de Provincie Fryslân hebben Rijk, gemeenten en provincie alle mogelijkheden gezamenlijk onderzocht. Belangrijkste kenmerken zijn het reeds genoemde aquaduct, maar ook “geschiktheid voor 80 km/h” en “ongelijkvloerse kruispunten”. Hiervoor zal de bestaande rondweg zoveel mogelijk worden aangepast en opgewaardeerd.

A7 en uw mening

Alle betrokkenen echt betrekken
Keuzes maken. Daarvan moet iedereen zich bewust zijn. Overheid. Bedrijfsleven. Bewoners. En om de juiste keuzes te maken moeten we elkaar goed informeren. Moeten we als het ware de dialoog aangaan. Want alleen een dialoog leidt tot begrip voor elkaar en begrip bij het maken van (soms lastige) keuzes, zoals een offerte asbest aanvragen.

Alleen de dialoog werkt
Deze dialoog begint bij ons, de provincie. Wij informeren u, bewoners en bedrijfsleven, zo helder en uitgebreid mogelijk over alles wat van belang is. Van plannen tot planning. Van meningen tot beslissingen. Maar wij bieden vooral de mogelijkheid om met ons in dialoog te gaan. Zo hebben we in het afgelopen jaar A7 Info Avonden in de wijken georganiseerd. Maar we praten ook met wijkverenigingen en bedrijvencontacten. Ook is inmiddels ons A7 Bezoekerscentrum geopend. Maar we informerren u ook door deze A7-website. Door een 06-nummer dat u 24 uur per dag kunt bellen voor al uw vragen en opmerkingen. Door e-mail correspondentie te onderhouden. Door regelmatig gedrukte en digitale nieuwsbrieven te versturen. En door informatieve advertenties te plaatsen in locale kranten.

Aan u het woord
Voor een dialoog zijn twee partijen nodig. Uit bovenstaande blijkt dat wij “A” zeggen. Aan u de mogelijkheid om hierop te reageren. Dat mag kritisch. Dat mag lovend. Dat mag, ja moet zelfs met alle mogelijke vragen en opmerkingen. Alleen dan hebben we een compleet beeld op basis waarvan we verder kunnen. En dan zo snel mogelijk los: met de A van Aan De Slag!

met de A van Aan De Slag!

Posted on By
No comments yet Categories:
Allemaal op tijd bij Marco Borsato
Tijdens de serie van tien uitverkochte concerten van Marco Borsato in het Gelredome in Arnhem is, dankzij een reeks uitgekiende verkeersmaatregelen, de tevoren gevreesde verkeerschaos op het wegennet van de Stadsregio Arnhem Nijmegen uitgebleven.

“Het is nog nooit zo druk geweest, maar ook niet eerder verliep het verkeer tijdens zulke grote evenementen zo soepel. Natuurlijk hebben mensen vertragingen ondervonden, dat kon niet uitblijven, maar de vertragingen vielen mee en de concertbezoekers zijn alle avonden op tijd binnengekomen. Dat is in het verleden wel eens anders geweest”. Dat zegt verkeersmanager Rob van Engelshoven van BBKAN, het samenwerkingsverband van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, waarin de 22 wegbeheerders samen de regio bereikbaar willen houden. Ook voor bewoners van omliggende buurten bleef de vertraging beperkt tot ‘minutenwerk’.

Koopavonden
Intensief overleg tussen BBKAN en het Gelredome in de maanden die aan de ongekende concertenreeks vooraf gingen, leverde een reeks verschillende maatregelen op, waarvan per avond werd bekeken of ze zouden worden ingezet. “Het is altijd maatwerk, de weersomstandigheden, eventuele koopavonden en ook ongevallen en andere verstoringen hebben natuurlijk grote invloed op het verkeer. Daar moet je zo nauwkeurig mogelijk op inspelen”, aldus Van Engelshoven.
Klachten
In totaal bezochten in tien avonden 330.000 bezoekers het Gelredome. Uit de evaluatie blijkt dat ongeveer 70 van hen diverse algemene klachten hadden, waarvan een zeer beperkt deel betrekking had op de bereikbaarheid van het Gelredome. De donderdag en de vrijdag gaven de grootste drukte, omdat die dagen ook drukke reguliere avondspitsen hebben, wat te merken was op de A50, de A15 en de A12. Op een van de dagen ontstond extra drukte als gevolg van een stroomstoring op het Centraal Station van Utrecht bij ProRail, waardoor minder treinen reden en nogal wat concertgangers op het laatste ogenblik hun toevlucht tot de auto zochten. Treinreizigers hadden ook wat last als gevolg van groot onderhoud aan de spoorlijn Zutphen-Arnhem tijdens enkele weekendconcerten, automobilisten ondervonden hinder als gevolg van wat kleinere ongevalletjes.
Tien procent
Tijdens een normale spits verplaatsen zich op de snelwegen in de Stadsregio rond de 30.000 voertuigen. Tijdens de dagen waarop er concerten waren, bleek de drukte met ongeveer tien procent toegenomen, maar die de vertragingen waren minder dan tien procent, aldus Van Engelshoven. “Kortom: er waren files, ze waren ook iets langer dan normaal, maar om half acht ’s avonds was de spits gewoon voorbij, zoals altijd”.
Tekstkarren
De gehanteerde verkeerstactiek: Bij het begin van de bezoekersstroom werden auto’s met concertgangers eerst naar de relatief ver van het stadion gelegen parkeergelegenheden verwezen. Zij konden met pendelbussen naar het Gelredome. Voor de laatkomers was er dichterbij het stadion een plekje voor de auto. Zo werd voorkomen dat de directe omgeving van het Gelredome al vroeg zou dichtslibben. Concertgangers werden met tekstkarren naar hun parkeergelegenheden geloodst.
Ontspannen
Is de toestroom van concertgangers meestal redelijk gespreid, de leegloop van het stadion aan het eind van het concert verloopt altijd zeer geconcentreerd. “Iedereen wil dan tegelijk naar huis”, zegt Van Engelshoven. “Het is elke avond gelukt om de duizenden auto’s binnen een uur weg te krijgen, waarbij we de verkeersregelinstallatie op de Pleijroute speciaal lang op groen hebben afgesteld en het verkeer richting Rotterdam en Utrecht zoveel mogelijk via de A325 en de A15 hebben geleid. Daarvoor hebben we op het knooppunt Ressen, afslag Rotterdam, enkele avonden een extra rijstrook geopend, met noodverlichting en politiebegeleiding”, aldus Van Engelshoven. “Waarnemers vertelden dat de sfeer onder de automobilisten niet gestresst was, maar juist heel ontspannen. De raampjes werden opengedraaid, er werden snoepjes uitgedeeld en er werd nog gezongen. Dat zegt ook iets.”
Geen hocus pocus
De concertenreeks van Marco Borsato heeft nu een reeks maatregelen opgeleverd die in draaiboeken zijn vastgelegd met het oog op volgende evenementen in het stadion. “In feite gaat het om heel basis verkeersmanagement wat we hebben gedaan, er zit geen enkele hocus pocus bij. Een kwestie van bundelen van verkeer, afspraken maken over parkeerverwijzing en het laten rijden van bussen. Maar wèl allemaal op het goede moment. Als een van de deelnemers steken laat vallen, of dat nou het stadion is, de gemeente, de politie of Rijkswaterstaat, dan is Leiden in last.”
Posted on By
No comments yet Categories:
het A7 Plan uitgewerkt

A7 sneek snelweg

De bijgevoegde grote kaart geeft een overzicht van het plan. Hieronder volgt een beschrijving van het plan op hoofdlijnen:

  • een 2×2 ongelijkvloerse autoweg met een ontwerpsnelheid van 80 km/uur;
  • aan de oostzijde sluit op dit punt de hooggelegen Rijksweg 7 ongelijkvloers aan op één van de hoofdinvalsroutes van Sneek en de Stadsrondweg Oost;
  • onderliggend worden de op- en afritten van Rijksweg 7, de Oppenhuizerweg, de Stadsrondweg Oost en de ontsluiting van Houkesloot onderling op elkaar aangesloten door middel van een tweestrooks rotonde;
  • de brug over de Woudvaart behoeft geen aanpassing.
  • in het middendeel sluit de laaggelegen Rijksweg 7 ongelijkvloers aan op de hooggelegen Lemmerweg. Door middel van viaducten worden de woonwijken Tinga met Lemmerweg West en Duinterpen met Lemmerweg Oost verbonden;
  • het fietsverkeer blijft gebruik maken van de bestaande fietstunnel Molenkrite, Lemmerweg en Akkerwinde.
  • wat de extra aansluitingsmogelijkheden betreft: alleen een halve aansluiting van de woonwijken Lemmerweg Oost en Duinterpen en het bedrijventerrein Woudvaart op Rijksweg 7 in de richting van Joure mogelijk is;
  • vanuit de woonwijken Tinga en Duinterpen wordt
   uitgegaan van een nieuwe (rotonde)- aansluiting op de Lemmerweg;
  • de kruising met de belangrijke recreatieve vaarroute de Geeuw wordt uitgevoerd met een aquaduct;
  • vanaf het begin van het aquaduct tot aan de aansluiting op het trajectgedeelte van de A7 richting Bolsward volgt Rijksweg 7 een nieuw (laaggelegen) tracé om De Hemmen. De Alde Himdyk wordt ongelijkvloers gekruist. Door middel van een nieuwe invalsweg wordt Sneek aan de westzijde ontsloten op de rijksweg;
  • de gekozen ontwerpsnelheid van 80 km/uur maakt het mogelijk Rijksweg 7 nog voor het Folsgarekunstwerk aan te sluiten op het trajectgedeelte van de A7 richting Bolsward.
Posted on By
No comments yet Categories:
Wat is BBKAN

Beter Bereikbaar KAN! (BBKAN!) is een samenwerkingsverband van de KAN-gemeenten, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Dankzij BBKAN! houden we het verkeer in beweging zodat de regio bereikbaar blijft. Dit doen we door de inzet van regionaal verkeersmanagement, communicatie en afstemming van de wegwerkzaamheden. BBKAN! informeert u nu al over de actuele wegwerkzaamheden voorafgaand aan uw reis. Zo streven we ernaar de overlast zo veel mogelijk te beperken; zowel in de drukke ochtend- en avondspits, als bij calamiteiten en rondom evenementen.

Posted on By
No comments yet Categories:
Ontwerp-tracébesluit Rijksweg 7 Sneek ter inzage!

De minister heeft ingestemd met het Ontwerp-tracébesluit voor de Rijkweg 7 Sneek. Daarmee is de realisatie van Rijksweg 7 Sneek een belangrijke stap dichterbij gekomen. Het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat legt het Ontwerp-tracébesluit Rijksweg 7 Sneek nu voor inspraak ter inzage van 29 maart tot en met 24 mei 2014. Inwoners en belanghebbenden kunnen daarmee hun mening over de inhoud van het Ontwerp-tracébesluit (OTB) kenbaar maken. Naast het ter inzage leggen van het OTB wordt door het Inspraakpunt een informatiebijeenkomst, met aansluitend een hoorzitting, georganiseerd op 22 april aanstaande.

Inhoud Ontwerp-tracébesluit
Het Ontwerp-tracébesluit Rijksweg A7 Sneek (www.a7sneek.nl) voorziet in het nemen van een aantal maatregelen aan en nabij de Rijksweg, vanaf het Stadspark tot de Geeuw. Daarnaast is voorzien in de aanleg van:
een aquaduct ter plaatse van de Geeuw;
een kortsluitende verbinding tussen de Geeuw en de aansluiting op de Rijksweg 7 ter hoogte van Folsgare (zuidelijke omlegging bedrijventerrein Hemmen A7 richting Bolsward);
een verbindingsweg die de Bolswarderbaan/Stadsrondweg Noord verbindt met de Rijksweg 7;
een verbindingsweg tussen de Lemmerweg en de aan te leggen aansluiting Akkerwinde.
Deze maatregelen zijn in het Ontwerp-tracÈbesluit in detail uitgewerkt.

Posted on By
No comments yet Categories:

Page Navigation