Vragen A7 Sneek

Dit bericht komt op de site van de A7 sneek, voor meer informatie!

Op 23 en 24 april zijn er in Sneek speciale bijeenkomsten georganiseerd waar mensen van provincie, gemeente, Rijk, woningbouwcorporaties, wijk-verenigingen en adviesbureaus de buurtbewoners en betrokkenen te woord stonden

a7 sneek

Waarom komt er geen zuidelijke omleiding?
Anders dan soms nog wordt gedacht is de zuidelijke omleiding (ZOM) voltooid verleden tijd. Die komt er niet, ook al hebben de Provincie Fryslân en de Gemeente Sneek zich hier in het verleden erg hard voor gemaakt. Laten we het daarom eens in vogelvlucht neerzetten. Voor alle duidelijkheid.

1994 Rijk, provincie en de gemeenten maken afspraken over de A7. Inzet is een zuidelijke omleiding. Geschatte kosten: 100 miljoen gulden (Rijk 50 mln en Provincie en Gemeente 50 mln.). Het Rijk start een Planstudie.

1998 Op basis van de Planstudie besluit het Rijk af te zien van de ZOM. Belangrijkste reden: de veel te hoge kosten. Maar daarnaast zijn er grote bezwaren als de doorsnijding van het natuurgebied De Brekken. Bovendien blijkt de omleiding geen echte oplossing voor de drukte op de bestaande rondweg. Die blijft. Daarom komt het Rijk met een alternatief: de Combi-variant. Een aanpassing van de bestaande rondweg met een zuidelijke omleiding om bedrijventerrein de Hemmen vanaf de Geeuwbrug tot aan Folsgare. Ook deze variant wordt uitgebreid onderzocht.

2000 Uit dit onderzoek blijkt dat de oorspronkelijke Combi-variant tot een aanzienlijke kostenoverschrijding leidt. Het Rijk besluit tot een versobering van de Combi-variant. Provincie en Gemeente Sneek laten hiertegen een duidelijk “nee” klinken. Daarbij komt dat de provincie de nadrukkelijke wens had en heeft om een aquaduct in de kruising met de Geeuw te realiseren.

2001 Rijk en provincie komen overeen dat de Provincie Fryslân het initiatief m.b.t. de studie overneemt. Het Rijk blijft wegbeheerder en dus eindverantwoordelijk voor de verbeterde A7. De provincie zoekt naar betere oplossingen voor de Combi-variant. Taakstellend (= maximaal) budget: 67 miljoen euro. Voor het aquaduct in de Geeuw maakt de Provincie Fryslân 11,3 miljoen euro extra vrij. Indien de provincie niet met betere voorstellen komt, die instemming van rijk en regio genieten, dan zal het Rijk het initiatief te zijner tijd weer overnemen. In het meest gunstige geval betekent dit dat in 2011 wordt begonnen met de versoberde Combi-variant.

2001 De Provincie Fryslân ontwikkelt diverse varianten, betrekt reeds in dit stadium bevolking en bedrijfsleven en zal op basis van alle ideeën die er leven in september haar definitieve keuze voorstellen. Afhankelijk van onderzoek en goedkeuring zal vervolgens het proces van aanpassing van de A7 een vervolg krijgen.

Welke keuzemogelijkheden zijn er nu?
We gaan uit van optimalisering van het bestaande tracé. Dat staat vast. Alleen ter hoogte van de Hemmen wordt nog gekeken naar een mogelijke zuidelijke omleiding. Een volledige zuidelijke omleiding is buiten beeld. Daarbij is het voor de provincie uitgangspunt dat er een aquaduct moet komen in de kruising met de Geeuw. De keuzes die er nog zijn:

Over het bestaande tracé of zuidelijk om bedrijventerrein de Hemmen heen ten westen van de Geeuw:
De stedelijke inpassing van de A7 ter hoogte van de doorsnijding van de wijken Lemmerweg west en oost en Tinga en Duinterpen;
De ontsluitingsstructuur/bereikbaarheid van genoemde wijken (calamiteiten en hulpdiensten);
De nadere invulling en detaillering van het ontwerp (oostelijke en westelijke deel van het tracé);
De wijze van aanpak van de geluidshinderproblematiek.

 

Als we nou eens niets doen, dan dwingen we het Rijk toch tot een oplossing?
Nee dus. De situatie is heel eenvoudig: voor het beschikbare budget (in totaal zo’n 78 miljoen euro) zoekt de Provincie Fryslân naar betere oplossingen voor de versoberde Combi-variant. Daarmee, en dat beseffen we terdege, steken we onze nek uit. Want als we geen alternatieven vinden of (zoals de vraag luidt) niets zouden doen, dan gebeurt er tot 2011 ook helemaal niets! Dat is ook afgesproken met het Rijk. Als dan de weg wel wordt aangepakt, dan valt het Rijk weer terug op het Combi-alternatief met een eenvoudige brug over de Geeuw. Het Rijk laat zich echt niet dwingen. En let wel: wie de nationale plannen voor de komende tien jaar kent, snapt dat de aanpassing van de A7 bij Sneek niet bovenaan de urgentielijst van het Rijk staat… Daarom is het des te belangrijker dat we er als regio in slagen deze aanpassing van de grond te krijgen.

 

Is aanpassing geen geldverspilling?
Deze vraag is regelmatig gesteld met het idee dat over, zeg 20 jaar, de aanpassing onvoldoende zal blijken. En dat een zuidelijke omleiding (ZOM) dan alsnog nodig zou zijn. Een echte misvatting. Zoals we hierboven al duidelijk hebben gemaakt, is van een ZOM helemaal geen sprake meer. En de oplossingen die worden voorgesteld garanderen voor tientallen jaren het (grotendeels) opheffen van de problemen die zich nu voordoen: veel oponthoud, veel ongelukken, veel lawaai en dus veel ergernis. En dat moet ook. Want een nieuwe investering in de rijksweg bij Sneek komt de eerste decennia niet meer op de agenda van het Rijk. Die beschouwt de aanpassing als een definitieve oplossing. Trouwens, dat geldt ook voor de Provincie Fryslân en de Gemeente Sneek.

 

Jullie zeggen wel dat er iets te kiezen valt, maar waarom moeten we dat geloven?
Met “jullie” wordt de overheid bedoeld: rijk, provincie en gemeente. Het is waar dat deze drie partijen al vele jaren bezig zijn met de verkeerssituatie rond Sneek. Daarom kan het beeld ontstaan van “meer woorden dan daden”. Logisch, maar niet terecht. Want het maken van dit soort ingrijpende plannen en het nemen van complexe beslissingen kost veel tijd. En in die tijd veranderen inzichten over milieu, verkeer, stad & land, etc. Ook het politieke klimaat verandert. En dus het overheidsbeleid. Om een voorbeeld te noemen: 25 jaar geleden ging de regering voor “meer asfalt” terwijl er sinds enkele jaren een duidelijke voorkeur is voor “het aanpassen c.q. beter benutten van wegen”. Dit is geen excuus voor alles, maar wel de werkelijkheid van ieder project met zo’n omvang. Dat dit soms tot wantrouwen leidt, snappen we. En is reden te meer voor de dialoog met bevolking en bedrijfsleven. Met als uiteindelijk doel de beste oplossing voor Sneek, die vervolgens nog wel door de Minister moet worden goedgekeurd.

 

Wat wordt er daadwerkelijk gedaan met de ideeën van de bewoners?
Er wordt goed naar geluisterd. En ze worden serieus genomen. Om twee voorbeelden te noemen: 1) er wordt een variant voor het middengedeelte onderzocht afkomstig van de Commissie Wijkbelangen, en 2) een idee om de rioolwateringsontsluiting per schip i.p.v. met vrachtwagens te regelen wordt nu ook onderzocht. En indien de voorstellen van bevolking en bedrijfsleven niet haalbaar blijken mag u van ons hierover tekst en uitleg verwachten.

 

Is één uitgang voor Tinga en Duinterpen niet veel te weinig? Zo komt de ambulance toch altijd te laat?
In het laatste plan van het Rijk hebben deze wijken één ontsluitingsweg op de Lemmerweg en geen aansluiting of oversteek op de A7. Provincie en gemeente kijken of dit anders kan. We onderzoeken of er meer ontsluitingsroutes en eventueel 1 extra aansluiting kunnen worden gerealiseerd. Hierover kunnen we eind juni meer duidelijkheid geven. En wat de bereikbaarheid voor hulpdiensten als brandweer, ambulance en politie betreft: daar gelden normen voor. Iedere plek moet binnen een bepaalde tijd bereikbaar zijn. Om de eventuele moeilijke bereikbaarheid op te heffen zullen we bekijken of er een eigen ontsluiting voor genoemde hulpdiensten mogelijk is. Dit gebeurt alleen als extra ontsluitingen voor de wijken niet tot de mogelijkheden behoren.

 

En hoe komt het met de ontsluiting voor de bedrijven tussen de Geeuw en de Woudvaart?
Een beperkte ontsluiting heeft gevolgen voor iedereen. Dus ook voor de hier gevestigde bedrijven. En daarom voeren we met deze bedrijven gesprekken over de problemen en de mogelijke oplossingen. Omdat oplossingen voor meerdere partijen moeten gelden zullen we de belangen van de bedrijven en die van de wijken goed naast elkaar moeten afwegen.

 

En wat betekent de aanpassing voor fietsers?
Voor de fietser verandert er in principe niet veel. De huidige fietsstructuur blijft zoveel mogelijk dezelfde. De fietser kan dus makkelijk in heel Sneek komen.

 

Wat is er van waar dat er veel woningen gesloopt moeten worden?
Slopen is nooit leuk. Want niemand wil dat zijn woning op de nominatie staat om “plat te gaan”. Zeker niet wanneer onduidelijk is wanneer je moet verhuizen. En waar naar toe. Daarom moet hierover in een vroegtijdig stadium duidelijkheid worden gegeven en zullen oplossingen in nauw overleg met de betrokkenen gerealiseerd moeten worden. Maar nu de verschillende varianten nog worden berekend kunnen we over slopen en de eventuele omvang niets zeggen. Dat leidt alleen maar tot verwarring. En toch: welke variant er uiteindelijk ook wordt gekozen, we kunnen sloop nooit uitsluiten. Dat heeft aan de ene kant te maken met geluidshinder. En aan de andere kant met stedebouwkundige aspecten (hoe mooi maken we Sneek?) zoals de inrichting van de weg, de verplaatsing van water en het creëren van nieuwe woningen/wijken. Zo zal een van de varianten, het zogenaamde Waterplan, tot meer sloop leiden dan andere voorstellen. Dat klinkt in eerste instantie vervelend. Maar als een goed woningaanbod wordt gecreëerd kan zo’n plan uiteindelijk in zijn geheel de meest gunstige optie voor Sneek blijken te zijn.

 

Waterplan???
In de komende jaren zal de drukte op de A7 rond Sneek toenemen. De invloed van het verkeer op de omgeving wordt dus steeds groter. Daarom kijken we bij het ontwikkelen van plannen niet alleen naar de weg, maar ook naar de directe omgeving. Met als doel: het geheel zo aantrekkelijk mogelijk maken voor bewoners en automobilisten en de voordelen van een weg optimaal benutten voor het aanzien van de stad. Op basis hiervan is een prijsvraag uitgeschreven onder een aantal stedebouwkundige bureaus. Een van de inzendingen (en dus een van de mogelijkheden) is het Waterplan. Dit verbindt Geeuw en Woudvaart met elkaar via bevaarbaar water aan noord- en zuidzijde van de weg. Hierdoor lijkt de weg als een dijk in het water te liggen. Een plan waarmee watersportstad Sneek iets bijzonders creëert dat zonder meer uniek is in Nederland en dat serieus onderzoek zeker de moeite waard maakt!

 

Wat mogen we de komende tijd verwachten?
Zoals gezegd zijn we nu aan het onderzoeken wat precies de consequenties zijn van de voorgestelde varianten waarbij we de geuite ideeën en aanvullingen van alle betrokkenen meenemen. Eind juni zullen de voorlopige uitkomsten van deze onderzoeken worden gepresenteerd. Ook hiervoor organiseren we A7-Info Avonden waarop iedereen welkom is en we graag uw mening horen. Deze A7-Info Avonden zullen we tijdig en duidelijk aankondigen. Vervolgens start eind augustus de besluitvorming door provincie en gemeente. Hierbij kan iedereen die dat wil de ruimte tot inspraak benutten. Dit proces moet in december leiden tot een principebesluit. Gedurende deze periode zullen provincie en gemeente aan het Rijk vragen om met het voorgestelde plan in te stemmen. Vervolgens, en dan praten we dus over 2003, wordt dit plan uitgewerkt. Dan start ook de wettelijke inspraakprocedure: inspraak in het kader van wijzigingen van Het Bestemmingsplan of inspraak in het kader van de Tracéwet-procedure (een procedure speciaal voor de grootschalige verbeteringen aan Rijkswegen). Ook zullen in 2003 en 2004 de projecten worden voorbereid voor aanbesteding en uitvoering en zullen de bezwaar- en beroepsprocedures worden doorlopen.

Wat merken we van het hele proces?
Wanneer het (ons inziens) beste plan is voorgesteld, moeten nog tal van procedures worden doorlopen voordat de eerste schep de grond in gaat. Dat zijn onzichtbare processen. Hierdoor zou u de indruk kunnen krijgen dat er niets gebeurt. Maar schijn bedriegt. Via de A7-Website, het A7-Bezoekerscentrum, A7-Advertenties en A7-Bijeenkomsten zullen we u regelmatig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen zodat u het proces op de voet kunt volgen en zeker weet dat er schot zit in de aanpassing van de A7.

En als we nog vragen of bezwaren hebben?
We hebben het al eerder gezegd: wij gaan graag de dialoog met u aan. Dit betekent dat u veel informatie krijgt en alles wat u kwijt wilt ook kwijt kunt: via onze A7-E-mail, op onze A7-Info Avonden, maar ook in het A7-Bezoekerscentrum dat binnenkort haar deuren opent. Kortom, toon uw betrokkenheid bij de aanpassing van de A7. Nu kan het nog. Want misschien lijkt het ver weg, maar al deze inspanningen moeten er natuurlijk toe leiden dat Sneek uiteindelijk in 2009 verlost is van de ergernis die de rondweg nu oplevert. En dat we straks met z’n allen trots zijn op een fraaie weg en een fraaie omgeving waar bewoners, bedrijven en automobilisten nog vele jaren plezier van zullen hebben!

 

A7 sneek snelweg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>